Phong Thủy Cơ Sở Hạ Tầng

74 06 Phong Thủy Cơ Sở Hạ Tầng

– Xem xét các bản vẽ hệ thống điện, công trình, cơ cấu và kiến trúc, cơ sở hạ tầng và kiến trúc, báo cáo, kế hoạch, tính toán, quy trình bởi các nhà tư vấn thiết kế ở từng giai đoạn của thiết kế để xác minh đầy đủ, chính xác, phù hợp với phạm vi công việc và các yêu cầu của bản thỏa thuận (kỹ thuật bằng thiết kế đánh giá sẽ được thực hiện bởi bên thứ ba khác).
– Tham gia thiết kế các hệ thống năng lượng xanh, công trình điện nước, các công trình thiết yếu trong khu vực dự án khu du lịch và đô thị sinh thái
– Tiến hành rà soát tính bền vật liệu trong các giai đoạn thiết kế.
– Phối hợp với nhà thầu và các nhà sản xuất trò chơi của công viên chủ đề liên quan đến bất kỳ lĩnh vực nào cần thiết.
– Báo cáo ưu nhược điểm của các thiết kế được gửi bởi các chuyên gia tư vấn thiết kế và tìm kiếm để xác minh rằng đáp ứng các quy định của địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>