kim

Mang may mắn vào nhà nhờ vào năng lượng Kim

Về nguyên tắc, yếu tố Kim rất được hoan nghênh ở các khu vực phía Tây, Tây Bắc và Bắc. Tránh khu Đông, Đông Nam, Tây Nam và Đông Bắc. Để bài trí ở các khu vực trên,